juji-gatame:

juji-gatame:

What a great Okuri-de-ashi-harai!