juji-gatame: O-soto-makikomi

juji-gatame:

O-soto-makikomi