juji-gatame: O-soto-gaeshi

juji-gatame:

O-soto-gaeshi