boardsdonthitback: boardsdonthitback: Sammo H…

boardsdonthitback:

boardsdonthitback:

Sammo Hung vs. Cynthia Rothrock – Millionaires Express (1986)

Happy 66th Birthday Sammo (1/7/1952)